แคลคูลัสเบื้องต้น (Calculus)

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนแคลคูลัสเบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถเรียนและทบทวนความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวเรียนต่อในวิชาแคลคูลัส 1 ระดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทเรียนส่วนสรุปเนื้อหา แคลคูลัสเบื้องต้น

  1. อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่ง
  2. การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตร
  3. การหาอนุพันธ์อันดับสูง
  4. ความชันเส้นสัมผัสเส้นโค้ง

Scroll to Top