สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในบทเรียนนี้ครูจะอธิบายเกี่ยวกับ นิพจน์พีชคณิต ตัวแปร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เทคนิคการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การตั้งสมการจากโจทย์ปัญหาและเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา

วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการเท่ากันที่ใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
  2. นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการย้อนกลับได้
  3. นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  4. นักเรียนสามารถประยุกต์หลักการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

Scroll to Top