สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.1 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมพื้นฐานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนหลักการแปลงจำนวนมากๆ (เช่น จำนวนหลักหมื่น, จำนวนหลักแสน, จำนวนหลักล้าน) และจำนวนน้อยๆ (เช่น จำนวนในรูปทศนิยม 1-6 ตำแหน่ง) ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ A\times10^n รวมถึงการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
  2. นักเรียนสามารถแปลงจำนวนมากๆ (หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน) ให้อยู่ในรูปแบบของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
  3. นักเรียนสามารถแปลงจำนวนน้อยๆ (ทศนิยม 1-6 ตำแหน่ง) ให้อยู่ในรูปแบบของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
  4. นักเรียนสามารถนำหลักการของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่สนใจ

บทเรียน

Scroll to Top