ระยะตัดแกน Y

องค์ประกอบที่สำคัญส่วนที่ 2 นอกเหนือจากความชันก็คือ ระยะตัดแกน Y (Y-intercept)

ระยะตัดแกน Y คือ ตำแหน่งบนแกน Y ของจุดตัดเส้นตรงกับแกน Y

วิธีการหาระยะตัดแกน Y

วิธีการหลักๆ 3 แบบ ได้แก่ วิธีการหาระยะตัดแกน Y จากกราฟ, วิธีการหาระยะตัดแกน Y จากสมการรูปมาตรฐาน และวิธีการหาระยะตัดแกน Y จากสมการรูปทั่วไป

วิธีการหาระยะตัดแกน Y จากกราฟ

วิธีการหาระยะตัดแกน Y จากสมการมาตรฐาน

               สมการรูปมาตรฐาน y=mx+b จะมีระยะตัดแกน Y คือ b เช่น สมการ y=5x+6 จะมีระยะตัดแกน Y คือ 6 และสมการ y=-3x+7 จะมีระยะตัดแกน Y คือ 7

วิธีการหาระยะตัดแกน Y จากสมการรูปทั่วไป

               สำหรับสมการรูปทั่วไป Ax+By+C=0 หลักการหาระยะตัดแกน Y จะมีอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคือ แทนค่า x=0 แล้วแก้สมการเพื่อคำนวณหาค่า y  เช่น สมการ 3x+2y-5=0 เมื่อแทน x=0 แล้วจะเหลือสมการเพียง 2y-5=0 ซึ่งเมื่อแก้สมการจะได้ว่า y=\dfrac{5}{2} นั่นแสดงว่า ระยะตัดแกน Y คือ \dfrac{5}{2} หรือใช้สูตรลัดในการระยะตัดแกน Y ซึ่งก็คือ -\dfrac{C}{B}

Scroll to Top