ภาษี (tax) ม.1 ตอนที่ 4

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564

เงินได้สุทธิ (บาท)อัตราภาษีภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นภาษีสะสมสูงสุดในแต่ละขั้น
1 – 150,000ได้รับยกเว้น
150,001 – 300,0005%7,5007,500
300,001 – 500,00010%20,00027,500
500,001 – 750,00015%37,50065,000
750,001 – 1,000,00020%50,000115,000
1,000,001 – 2,000,00025%250,000365,000
2,000,001 – 5,000,00030%900,0001,265,000
5,000,001 ขึ้นไป35%

ในปีภาษี 2564 สมจิตรมีรายได้เดือนละ 75,000 บาทเท่ากันทุกเดือน ซึ่งสมจิตรมีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และหักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้อีก 60,000 บาท ถ้าสมจิตรถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 25,00 บาท จงหาว่าปีภาษี 2564 สมจิตรจะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือขอเงินคืนภาษีเท่าไร

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง ภาษีที่บุคคลธรรมดาถูกหักภาษีไว้ล่วงหน้า
  • ขอเงินคืนภาษี หมายถึง ได้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้คืน เฉพาะส่วนที่เกินจากภาษีที่ต้องเสีย
Scroll to Top