ภาษี (tax) ม.1 ตอนที่ 1

ภาษี (Tax) เป็นรายได้หนึ่งที่สำคัญของรัฐ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุไว้ในหมวดที่ 4 มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ นั่นแสดงว่า บุคคลที่มีเงินได้ (รายได้) จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งภาษีมีหลายรูปแบบเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรัฐมีหน้าที่นำภาษีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีรูปแบบหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่มีเงินได้ตามที่กำหนดหมายกำหนด โดยจะเรียกเก็บเป็นรายปี ซึ่งการคำนวณภาษีนั้นจะคำนวณจากเงินได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม และบุคคลที่มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของปีถัดไป เช่น รอบปีภาษี 2564 จะถูกคำนวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงธันวาคม 2564 และผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2564 ในช่วงเดือนมกราคม 2565 – มีนาคม 2565 ซึ่งหลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังนี้

เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน (รายได้ เช่น เงินเดือน) – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
ภาษี = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564

เงินได้สุทธิ (บาท)อัตราภาษีภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นภาษีสะสมสูงสุดในแต่ละขั้น
1 – 150,000ได้รับยกเว้น
150,001 – 300,0005%7,5007,500
300,001 – 500,00010%20,00027,500
500,001 – 750,00015%37,50065,000
750,001 – 1,000,00020%50,000115,000
1,000,001 – 2,000,00025%250,000365,000
2,000,001 – 5,000,00030%900,0001,265,000
5,000,001 ขึ้นไป35%
ที่มา : https://www.finnomena.com/z-admin/tax-computation/

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/

อ่านต่อเพิ่มเติมใน ภาษี ม.1 ตอนที่ 2

Scroll to Top