ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) และข้อมูลตัดขวาง (cross-sectional data)

ข้อมูลอนุกรมเวลา คือ ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ ข้อมูลตัดขวาง คือ ข้อมูลที่บอกลักษณะ สถานะ หรือ สภาพของสิ่งที่นักเรียนสนใจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง …

ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) และข้อมูลตัดขวาง (cross-sectional data) Read More »