ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)

ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ได้จากการนับหรือการวัดสามารถนำไปเปรียบเทียบได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขที่นำมาดำเนินการทางพีชคณิต

ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) Read More »

ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) และข้อมูลตัดขวาง (cross-sectional data)

ข้อมูลอนุกรมเวลา คือ ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ ข้อมูลตัดขวาง คือ ข้อมูลที่บอกลักษณะ สถานะ หรือ สภาพของสิ่งที่นักเรียนสนใจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง …

ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) และข้อมูลตัดขวาง (cross-sectional data) Read More »

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)

ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่นักเรียนเก็บจากแหล่งกำเนิดข้อมูลโดยตรง ส่วนข้อมูลทุติยภูมิคือ ข้อมูลที่นักเรียนนำมาจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ข้อมูลประเภทนี้…

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) Read More »

Scroll to Top