ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)

ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ได้จากการนับหรือการวัดสามารถนำไปเปรียบเทียบได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขที่นำมาดำเนินการทางพีชคณิต

ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) Read More »