สถิติ ม.2

ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ค่ากลางของข้อมูลทั้งสามชนิด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม) รวมถึงนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกใช้ค่ากลางให้เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่างๆ อันประกอบด้วย แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ และฮิสโทแกรม

เมื่อจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว นักเรียนจะต้องสามารถ

  1. คำนวณหาค่ากลางของข้อมูลได้
  2. วิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลได้
  3. วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ และฮิสโทแกรมได้

สารบัญเนื้อหาสถิติ ม.2

Scroll to Top