ความชัน (slope)

ความชัน คือ ปริมาณที่บ่งบอกความเอียงของกราฟเส้นตรง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาได้จากตัวอย่างกราฟต่อไปนี้

Scroll to Top