ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สองและรากที่สาม

เมื่อจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว นักเรียนจะต้องสามารถ

  1. จำแนกประเภทของจำนวนตามโครงสร้างระบบจำนวนจริงได้
  2. เขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้
  3. เปรียบเทียบจำนวนจริง
  4. หาค่ารากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ
  5. แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยอาศัยสมบัติของจำนวนจริง

การเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

การหารากที่สอง

การหาค่ารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ

การหาค่ารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ

เรียนรู้เทคนิคการหาค่ารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ (แผนภาพต้นไม้) ทั้งแบบแยกลงตัวและไม่ลงตัว
Scroll to Top