วิธีการหาค่าความชัน

วิธีการหาค่าความชัน มีวิธีการหลักๆ 3 แบบ ได้แก่ วิธีการหาความชันจากกราฟ, วิธีการหาความชันจากสมการรูปมาตรฐาน และวิธีการหาความชันจากสมการรูปทั่วไป

วิธีการหาค่าความชันจากกราฟ

วิธีการนี้นักเรียนจำเป็นที่รู้พิกัดจุดคู่อันดับที่อยู่บนกราฟเส้นตรงอย่างน้อย 2 คู่อันดับ ได้แก่ (x_{1},y_{1}) และ (x_{2},y_{2}) ซึ่งสูตรการหาค่าความชันจากกราฟนั้นมี 2 แบบหลักๆ แบบที่ 1 คือ m=\dfrac{y_{2}-y_{1}}{x_{2}-x_{1}} และแบบที่ 2 คือ m=\dfrac{rise}{run} โดยสูตรที่ 2 นั้นต้องพิจารณาเครื่องหมายความชันร่วมด้วยว่าเป็นบวกหรือลบ

วิธีการหาค่าความชันจากสมการรูปมาตรฐาน

สมการรูปมาตรฐาน y=mx+b จะมีความชันเท่ากับสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x หรือก็คือ m

เช่น สมการ y=5x+6 จะมีความชันคือ 5, สมการ y=-3x+7 จะมีความชันคือ – 3

วิธีการหาค่าความชันจากสมการรูปทั่วไป

วิธีการหาค่าความชันจากสมการรูปทั่วไป (Ax+By+C=0) นั้น เรานิยมจัดรูปสมการให้อยู่รูปมาตรฐานก่อน (y=mx+b) แล้วค่อยหาความชันจากสัมประสิทธิ์หน้า x เช่น สมการ 3x+2y-5=0 เราสามารถจัดรูปใหม่ในรูปมาตรฐานได้เป็น y=-\dfrac{3}{2}x+\dfrac{5}{2} ซึ่งจะมีความชันคือ -\dfrac{3}{2} หรือจะใช้สูตรลัดซึ่งความชันจะมีค่าเท่ากับ -\dfrac{A}{B} เช่น จากสมการ 3x+2y-5=0 จะได้ว่า A=3, B=2 ดังนั้น ความชันจะมีค่าเท่ากับ -\dfrac{A}{B}=-\dfrac{3}{2}

Scroll to Top