การเขียนกราฟเส้นตรง

สมการเส้นตรงมี 2 รูปแบบ คือ แบบมาตรฐาน (y=mx+b)และแบบทั่วไป ( Ax+By+C=0)ซึ่งโดยปกติแล้วเรานิยมเขียนกราฟจากสมการเส้นตรงแบบมาตรฐานมากกว่าแบบทั่วไป เพราะว่า สมการแบบมาตรฐานจะแสดงองค์ประกอบที่สำคัญครบทั้ง 2 ส่วนนั่นก็คือ ความชัน (m) และระยะตัดแกน Y (b) ซึ่งจะทำให้เห็นแนวโน้มของเส้นตรงได้อย่างชัดเจน

               การเขียนกราฟจากสมการทั้ง 2 แบบมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เขียนแกน X และแกน Y โดยแสดงจตุภาคให้ครบทั้ง 4 จตุภาค
  2. กำหนดค่า x เป็นจำนวนน้อยๆ 4 – 5 จำนวนให้ครอบคลุมจำนวนบวก จำนวนลบ และศูนย์ เช่น -2, -1, 0, 1, 2
  3. สร้างตาราง XY โดยนำค่า x จากข้อ 2) แทนค่าลงในสมการเพื่อคำนวณหาค่า y
  4. นำค่า x และ y มาเขียนเป็นจุดคู่อันดับลงบนระบบพิกัดฉาก
  5. เขียนเส้นตรงเชื่อมจุดทั้งหมดเข้าด้วยกัน
Scroll to Top