เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

สอนโดย อ.วรทย์ เมธาพิพัฒน์

คอร์สเรียนเรื่อง “เรขาคณิตวิเคราะห์” เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4

Scroll to Top